Hoppa till innehåll

Information om releaser

Release 12

2023-02-02

Release 12

Driftsättningen av Release 12 är i dagsläget planerad att påbörjas den 14 maj 2023 kl 23.00. SMVS kommer under driftsättning vara otillgänglig i 2-3 timmar.

De huvudsakliga förändringarna nedan har tidigare bland annat kommunicerats på Solidsoft utvecklarmöte i september 2022 och e-VIS slutanvändarforum i oktober 2022.

Vissa ändringar påverkar direkt slutanvändarsystemets anslutning till SMVS. Det är viktigt att det säkerställs att ert system är anpassat efter de nya förändringarna nedan:

 • SMVS API version 2.2 tas bort.
 • Obligatoriskt att i API-anrop vid autentisering ange User-Agent header. Autentiserings API:t är inte versionshanterad så slutanvändarsystemen behöver anpassas till detta oavsett vilken version av Pack API som används.
  OBS! Information har skickats ut till berörda IT-leverantörer och slutanvändare där anpassning för detta behöver ske.
 • Säkerställa att autentiserings API:t är kompatibelt med OAuth2-specifikationen (4.1.2.1) om en klient gör mer än tillåtet antal anrop på 5 minuter. Svaret returnerar istället för en Operation code och Warning efter Release 12 följande svar:
  • “error”: “temporarily_unavailable”,
  • ”error_description”: ”Too many requests. Your account is limited to {numRequests} requests every {duration} seconds.”

Övriga ändringar i R12 är:

 • Möjlighet för e-VIS att flytta en plats (location) från en organisation till en annan. Kan användas vid t.ex. uppköp av apotek där apotekstillståndet och lager följer med så att förpackningars historik hålls korrekt och intakt.
 • Uppdaterade och förbättrade rapporter för tillsynsmyndighet.
 • Ett antal förändringar som bidrar till bättre användbarhet, ökad säkerhet och systemstabilitet, t.ex.:
  • Uppgradera till .NET 7 och använda de senast stabila versionerna av systembibliotek (libraries).
  • Använda Azure Databricks i rapportlösningen som för närvarande använder Azure Data Lake Gen1 och Azure Data Lake Analytics.

Testmiljöer

 • ITE: SMVS Release 12 planeras finnas tillgänglig på ITE från 7 februari 2023.
 • IQE: SMVS Release 12 planeras finnas tillgänglig att testa på IQE-miljön efter 14 mars 2023.


2022-10-20

Release 11
Driftsättning av Release 11 påbörjades den 19 oktober 2022 kl 23.00 och var klar den 20 oktober kl 01.15.

De huvudsakliga förändringarna är följande:

 • SMVS API 2.1 tas bort som vi meddelade i början av 2022 samt under det informationsmöte som hölls av Solidsoft Reply .
 • Ny version av SMVS API 2.4. De förändringarna som framförallt påverkar API:t är:
  • Svaret inkluderar EMVS alertkod (t.ex. A2 eller A3) i svaret från API:t när ett larm har skapats. Mer information kring dessa EMVS alertkoder finns här: https://developer-ite.nmvo.eu/apis/emvs-alert-codes .
  • ”isIntermarket” har lagts till i API-svaret som indikerar om transaktionen har genomförts i det svenska systemet eller krävde en intermarket transaktion, dvs ett anrop till ett annat nationellt system. Flaggan läggs till i svaret endast när värdet är ”true”, så saknas flaggan indikerar det implicit att transaktionen har genomförts lokalt i det svenska systemet SMVS.
  • Ett antal nya operation codes läggs till i svaren till den nya API versionen för att stötta kommande ny funktionalitet. Den underliggande funktionaliteten kommer dock att implementeras först i Release 12 vilket innebär att dessa nya svarskoder inte kommer kunna ges i Release 11 utan finns med för att vi inte ska behöva uppdatera SMVS API till en ny version i release 12.
  • För kännedom finns ett nytt fält i svaret vid ett larm där e-VIS har möjlighet att lägga en länk till nationellt alerthanteringssystem. Då detta inte används av slutanvändarna i Sverige ännu är fältet tomt.
 • Ny version av SMVS Reporting API 2.4
  • Förbättrad information i svar kring vilka rapport-format som är färdiga och kan laddas ner, samt förändrat så att ”failed” bara visas om alla rapport-format misslyckats att genereras.
  • Förbättrad felhantering vid anrop av felaktigt rapportformat.

2022-04-13

Release 10
Driftsättningen av Release 10 påbörjades 12 april 2022 kl 23.00 och var klar 13 april 2022 kl 01.15

 • Övergripande förändringar:
  • SMVS API 2.0 tas bort
  • SMVS API 2.2 sätts som utfasad (deprecated) men fungerar precis som vanligt.
  • Notera: Version 2.1 av API:t kommer att tas bort under hösten 2022 (Release 11) och version 2.2 under våren 2023 (Release 12)
  • Ny version av SMVS API, API 2.3, ett par av förändringarna i den nya versionen är:
   • Produktnamn skickas med i svaren vid verifiering och avaktivering. Detta gör det möjligt att på ett säkrare sätt kunna säkerställa att den fysiska förpackningen som skannas, stämmer överens med det som är uppladdat i systemet.
   • Vid verifiering av en redan avaktiverad förpackning skickas information med om förpackningen kan återaktiveras för den specifika användaren som gör anropet. (Dvs då förutsättningarna är att förpackningen avaktiverades för mindre än 10 dagar sedan på samma plats)
   • Notera: Om ert slutanvändarsystem inte specifikt anger vilken API version som används vid anropen mot SMVS så kommer anropen att ske mot den nya API 2.3 vid driftsättningen och behöver då kunna hantera ovanstående information i svaren.
  • Möjlighet för slutanvändare att i SMVS-portalen uppdatera namnet för Prime contact utan att behöva uppdatera e-postadressen (t.ex. då organisationen använder en funktionsbrevlåda)

Testmiljöer

 • ITE: SMVS Release 10 finns tillgänglig på ITE sedan 2 februari 2022.
 • IQE: SMVS Release 10 kommer att finnas att testa på IQE-miljön efter 24 februari 2022.

2021-10-14

Release 9 av SMVS driftsattes den 27 oktober 2021 kl 23.00 svensk tid

 • Övergripande förändringar
  • Borttagande av så kallade svaga underliggande säkerhetsprotokoll (Cipher Suites) för att säkerställa och upprätthålla ett säkert system och minimera risken för att informationssäkerhetsincidenter ska uppkomma. Release Notes för release 9 innehåller en komplett lista över vilka Cipher Suites som fortfarande supporteras efter releasen.
   Observera! För att fortsatt ha en fungerande integration mot SMVS måste ert system stödja någon av de Cipher Suites som supporteras i SMVS efter Release 9. Åtgärd måste således tas innan Release 9 driftsätts. Om ni är osäkra kring detta så ber vi er att kontakta er IT-leverantör.
  • SMVS API version 1.5 tas bort och slutar därmed att fungera.
  • Efter Release 9 kommer de klienter som anropar SMVS utan att ange API-version automatiskt att dirigeras till den senaste API-versionen (API 2.2). Rekommendationen är därför att alltid ange vilken API-version som ska användas.
  • API version 2.1 slutar supporteras men kan fortsatt användas. Den tas sedan bort i Release 11 som är planerad att ske hösten 2022.
  • SMVS API 2.0 kommer att tas bort i Release 10 under våren 2022
   Observera: SMVS API 2.0 kommer att tas bort i Release 10 under våren 2022.
  • Mer detaljerad information kring releasen finns i Release Notes som fås på begäran genom att maila info@e-vis.se
 • IQE-miljön
  SMVS Release 9 finns sedan den 27 augusti att testa på IQE-miljön. Det innebär att ni nu kan testa av så att ovanstående förändringar inte har en negativ påverkan på ert system.

2021-04-29

Release 8.0 av SMVS driftsattes kl 01.30 den 29:e april 2021.

Releasen innehåller inga större funktionella förändringar utan handlar om att ge slutanvändare, e-VIS och Läkemedelsverket bättre förutsättningar och underlätta utredningar av alerts.

Följande förändringar som ingår i releasen kan påverka slutanvändare – apotek, distributörer, partihandlare och sjukhus:

 • API version 2.0 slutar supporteras men kan fortsatt användas. Tas sedan bort i Release 10 som är planerad att ske våren 2022.
 • Då nya Locations (platser) läggs till eller gamla uppdateras blir postnummer numera ett obligatoriskt fält. Detta eftersom några av myndigheternas rapporter är beroende av att postnummer finns med på locations.
 • Ny version API 2.2 med följande förbättringar:
 • Översyn av svenska översättningar av svar från API där det tidigare har funnits några inkonsekventa svar. Några nya översättningar har även tillkommit i och med förbättringarna som listas nedan.
 • Vid verifikation av en förpackning som tidigare avaktiverats visar svaret om förpackningen tidigare har avaktiverats på samma plats eller på en annan plats.
  Detta är ett önskemål från svenska slutanvändares behov som nu är realiserat. Behovet har uppkommit utifrån krav från Läkemedelsverket.
 • För att underlätta utredning av alerts differentieras felsvaren ”Serienumret är okänt” respektive ”Batch är okänd”.
  • Ett felsvar som indikerar att en batch är okänd tyder på att batchen inte är alls uppladdad vilket då bör kunna åtgärdas av MAH/OBP.
  • Ges ett felsvar att serienumret är okänt indikerar det att ett enskilt serienummer saknas trots att batchen är uppladdad vilket bör initiera en mer grundlig utredning.
 • Om ett Bulk API-anrop innehåller flera förpackningar med fel som genererar alerts (larm) kommer det att skapas ett alert-id för varje alert. Tidigare skapades bara ett alert-id per bulkanrop även om fler felaktiga förpackningar fanns i anropet.
 • Om slutanvändarsystem skickar felaktig data, t.ex. pga dåligt implementerat system, så introduceras en ny felkod och svar (C0020003: ”Produktkoden eller batchen hittas inte i det nationella systemet. Ogiltig information har angivits för anropet. Försök inte igen.”) för att minska risken att slutanvändarsystemet skickar det felaktiga anropet igen. Tidigare gavs svaret B1020000: ”Produktkoden eller batchen är okänd i det nationella systemet. Problem uppstod i kommunikation med andra system. Vänligen försök senare.” vilket indikerade att anropet skulle skickas igen men då data var felaktig skulle ge samma svar och riskera att slutanvändarsystemet fortsatte skicka anropet.

Dessutom ingår ett antal förändringar som bidrar till bättre användbarhet, ökad säkerhet och systemstabilitet. De viktigaste av dessa är:

 • Säkerhetsprotokollet TLS 1.3 börjar supporteras och TLS 1.2 fortsätter supporteras.
 • Byte av e-postleverantör som skickar ut e-post från systemet för att minska risken för fördröjningar av utskick.

Det finns även en förändring 52051: ”Repeated Decommission Warning for local transactions” där det på samma sätt som vid expediering (supply) kommer att gå att sätta en tröskel för att inte direkt skapa alerts. Denna förändring gäller för andra avaktiveringar (t.ex. destruerad och exporterad) och gör att det istället för att direkt skapa ett alert om ett fel görs i anropet först ger en eller flera varningar innan ett alert skapas.
Till en början kommer denna funktion INTE vara aktiverad då det pågår ett EU-gemensamt arbete för att komma fram till lämpligt tröskelvärde för att inte öka risken att potentiella förfalskningar tar sig in på marknaden.

2020-11-12

Release 7.1 av SMVS driftsattes kl 00.40 den 12 november 2020.

Som tidigare kommunicerats har följande förändringar gjorts (kan påverka slutanvändare – apotek, distributörer, partihandlare och sjukhus):

 • Koll av utgångsdatum mot skannad 2D-kod förändras
  Dagen i utgångsdatumet verifieras inte och orsakar därmed INTE larm om dagen som finns i 2D-koden inte stämmer överens med dagen i det utgångsdatum som är uppladdad. Detta innebär i praktiken att enbart år och månad kontrolleras vid verifiering mot SMVS – dvs den information som kan avläsas på förpackningen med mänskliga ögat. 
  Observera att detta gäller oavsett vilken version av API som används av slutanvändarnas system.
 • Vid anrop till andra nationella system (IMT) som genererar alert skapas alert både i det system som initierat anropet (där den fysiska förpackningen finns) och i det nationella system där anropet skickats. Förändringen underlättar vid utredning.
 • Version 1.5 av API sätts som osupporterad men kommer att finnas tillgänglig att använda ca 12 månader ytterligare, dvs fram till oktober/november 2021 för att säkerställa att slutanvändarna har god tid på sig att anpassa sina system.
 • Uppdateringar i nya API version 2.1
  • Distinguish Location in Operation Codes​: Möjlighet kunna urskilja om en tidigare avaktivering skett på samma eller annan plats (location)
  • Results Returned on Successful Reactivation​: Då återaktivering sker på förpackning där batchen eller produkten inte är aktiv (utgången, återkallad eller indragen) svarar systemet med http status 200 OK om att återaktiveringen gick bra och svarar med att förpackningen är utgången, återkallad eller indragen. 1 borttagen och 6 nya Operation codes, se https://developer-ite.nmvo.eu/operation-codes för mer information.
  • Standardised the Json format for end-user reports​: Nytt Json format för rapporter via Reporting API​
 • Infrastruktur
  • Gamla URL:er (som innehåller portnummer, ex 8978) inaktiveras och slutar att fungera. Se vilka URL:er som gäller här: https://developer-ite.nmvo.eu/endpoints.
  • Statisk IP adress införs och nuvarande IP adress uppdateras. Den statiska IP adressen i produktion kommer vara 40.127.236.158.

2020-05-06

Release 6.2 av SMVS driftsattes natten till den 6 maj 2020

Innehållet i releasen är förutom buggrättningar driftsättning av den sista gruppen av NCA rapporter avsedda för myndigheternas tillsyn.

Som tidigare kommunicerats har följande förändringar gjorts (kan påverka slutanvändare – apotek, distributörer, partihandlare och sjukhus):

 • Borttagande av stöd för TLS 1.0 och TLS 1.1 som båda är gamla säkerhetsprotokoll med ett antal säkerhetsbrister. Kvar är enbart stödet för TLS 1.2.
 • Följande underliggande säkerhetsprotokoll (Cipher Suites) kommer supporteras:
  • Rekommenderade och starkaste protokollen:
   • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
   • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  • Andra protokoll som stöds och som för närvarande är säkra men har identifierat sårbarheter som kan utnyttjas i framtiden:
   • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
   • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
   • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
   • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
   • TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
   • TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
   • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
   • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
   • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
   • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

2020-01-16

Release 6.1.2 av SMVS driftsattes 15 januari 2020 kl. 22.00.

Innehållet i releasen är förutom buggrättningar:

 • Andra gruppen av NCA-rapporter avsedda för Läkemedelsverkets tillsyn.
 • Alert ID (larm id) som skickas tillbaka vid ett larm utökas till SE-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX, dvs ytterligare 4 tecken (inkl. ”–”) där XXX kan vara A-Z eller 0-9.
 • API-felmeddelande: Då meddelande för begränsning av antalet samtidiga anrop visas så presenteras det nu på svenska.
 • SMVS Portalen: Användare kan nu lägga till behörigheter till en roll med ett standardrollnamn som används av en annan organisationstyp.
 • Rapporter: Om skapandet av en rapport i PDF-, XML- eller JSON-format misslyckas, går det nu att ladda ner rapporten i det format som skapades korrekt. Tidigare misslyckades alla format om ett format inte gick att skapa.
 • Rapporter: En rapport genererades inte när en dubbelcitat fanns i parametrarna för strängen som skickades i Rapport API, och detta är nu åtgärdat.

2019-10-31

Release 6

I denna release, som planeras att produktionssättas 2019-10-31, kommer både funktionalitet för release 5 och 6 ingå på grund av att den planerade release 5 fick skjutas upp (se tidigare status 2019-08-05).

Tidigare ingick en förändring kring stoppat stöd för TLS 1.0 men det har orsakat problem för slutanvändarsystem både i Sverige och andra länder och det har beslutats att behålla stödet för TLS 1.0 till åtminstone nästa planerade release i december 2019.

Förutom ett antal buggrättningar så ingår följande förändringar:

 • Den access token som fås från Autenticerings API:t är giltig 30 min istället för 9 timmar.
 • Azure Application Gateway och Azure API Management införs vilket ger en flexibel lösning för lastbalansering, avancerad dirigering av trafik samt en infrastruktur för publicering, säkring och hantering av API:er.
 • Via API Management konfigureras en gräns för maximalt antal anrop som får ske från en terminal (location/equipment) inom en tidsperiod för att bland annat minimera risken för Denial of Service (DOS) attacker. Om anropsgränsen uppnås kommer efterföljande anrop att nekas och en felkod (70020000) samt ett felmeddelande ges som svar. Ingen ny felkod skapas för detta så ingen anpassning i slutanvändarnas system behöver göras. Gränserna kommer från början vara:
  • 1500 anrop/5 min/IP adress för Autentiserings API
  • 800 anrop/5 min/location (equipment) för Pack API
  • 200 anrop/5 min/location (equipment) för Reporting API
 • Via Azure Application Gateway införs versionshantering av SMVS API för. Detta innebär att flera parallella versioner av SMVS API kan användas och det anropande system avgör vilken version som ska anropas. Den nuvarande versionen av API:t kommer att anropas som standard (default) om inget anges. Ingen förändring behöver därför göras för att anpassa SMVS API i direkt samband med uppdateringen.
 • I nuvarande version av SMVS finns en konfigurerbar gräns som anger hur många gånger per dag ett apotek/partihandlare för en plats (location) får göra en felaktig manuell inmatning innan ett larm skapas. Denna gräns för felaktig manuell verifiering/avaktivering per plats tas bort och ett larm kommer att skapas på samma sätt oavsett om det är ett anrop som sker utifrån manuell eller skannad inmatning.
 • NCA Rapporter
  • Rapporter avsedda för Läkemedelsverket med avseende på tillsyn och insyn i systemet
 • Open API
  • Innebär att slutanvändare och IT-leverantörerna kan anropa Open API som svarar med en beskrivning av vilka tjänster som SMVS API:t tillhandahåller, hur tjänsterna ser ut och hur de ska användas.

2019-08-05

Release 5 av SMVS skjuts upp till senare i höst

Det europeiska systemet för e-verifikation (EMVS) består förutom de nationella e-verifikationssystemen även av EU-hubben som är navet i EMVS, där produkt- och förpackningsinformation laddas upp. EU-hubben sköter också kommunikationen mellan alla nationella system i alla länder. I sommar planerades en ny release av EU-hubben (version 1.5) men under de slutliga testerna upptäcktes ett kritiskt fel som inte hann rättas innan det planerade release datumet. EU-hub version 1.5 har därför skjutits på framtiden till senare i höst samtidigt som nästa release 1.6 i november (länk till  EMVO_LoA_0083_EU Hub Release 1.5_announcement.pdf).

Release 5 för SMVS är färdigutvecklad och var i princip redo för att driftsättas men då EU-hubbens version 1.5 nu stoppas blir effekten dessvärre att även Release 5 av SMVS påverkas och skjuts upp till senare i höst. Release 5 måste testas mot rätt version av EU hubben vilket inte är möjligt i nuläget. Just nu pågår planering på europeisk nivå med att planera om och synka de nationella systemens releaser med EU hubbens releaser.

Diskussioner pågår nu med inblandade parter och planen är just nu att release 5 och 6 slås ihop och sker i slutet av oktober.

2019-07-01

Kommande release av Swedish Medicines Verification System
I en kommande release av Swedish Medicines Verification System (SMVS) kommer systemet att uppdateras till version 5.0. Syftet med releasen är främst att förbättra systemet i fråga om pålitlighet, användbarhet och förvaltningsbarhet och inte att leverera ny funktionalitet.

Datum för release 5.0 ännu ej fastställt
Under våren har flera mindre uppdateringar av brådskande karaktär genomförts för att åtgärda viss instabilitet i systemet. På grund av dessa mer oplanerade uppdateringar finns det i dagsläget inte något exakt datum för när release av version 5.0 kommer att ske. I dagsläget är planeringen från leverantören av systemet att uppdateringen planerad att ske i mitten/slutet av augusti 2019. e-VIS har möjlighet att anpassa när uppdateringen ska ske efter att den är testad och godkänd och datumet för uppdateringen kommer att anpassas utifrån de förutsättningar som finns i Sverige med semesterperiod och kodstopp under sommarmånaderna.

Så snart ett datum är fastställt från leverantören kommer e-VIS att meddela när uppdateringen ska ske i Sverige.

Innehåll i Release 5.0
Viktigt att känna till att är denna leverans inte bryter bakåtkompabiliteten av API:et mot SMVS men att det vid denna uppdatering införs en versionshantering av API:et (se nedan). Versionshanteringen kräver inte någon åtgärd vid denna uppdatering men möjliggör att förändringar av API:et kan hanteras på ett smidigt sätt framöver.

Övergripande förändringarna i version 5.0
Prestanda- och datahanteringsförbättringar:

 • Införande av Azure Application Gateway och Azure API Management som ger en flexibel lösning för lastbalansering, avancerad dirigering av trafik samt en infrastruktur för publicering, säkring och hantering av API:er.
 • Via API Management konfigureras en gräns för maximalt antal anrop som får ske från en terminal (location/equipment) inom en tidsperiod för att minimera risken för Denial of Service (DOS) attacker. Gränsen kommer från början vara satt till 800 anrop/5 min. Om anropsgränsen uppnås kommer efterföljande anrop att nekas och en felkod (70020000) samt ett felmeddelande ges som svar. Ingen ny felkod skapas för detta så ingen anpassning i slutanvändarnas system behöver göras. I och med införandet av denna gräns har e-VIS kontaktat slutanvändarna av systemet för att hitta en lämplig gräns för anropen med syfte att minimera problem vid införandet av maximalt antal anrop.
  En framtida följd av denna begränsning av anrop per tidsenhet är att det kommer vara fördelaktigt att anpassa sin uppsättning mot SMVS med fler så kallade equipments per location. Om man gör frekventa anrop mot SMVS (även om dessa enbart sker under vissa tidsperioder) kommer en uppdelning av anropen genom fler equipments att fördela lasten och säkerställa att anropen kan ske utan avbrott.
 • Via Azure Application Gateway införs versionshantering av API:t för slutanvändare (apotek och partihandlare). Detta innebär att flera parallella versioner av SMVS API:t kan användas och det anropande system avgör vilken version som ska anropas. Den nuvarande versionen av API:t kommer att anropas som standard (default) om inget anges. Ingen förändring behöver därför göras för att anpassa till API:t i direkt samband med uppdateringen.

Open API:

 • Detta innebär att slutanvändare och IT-leverantörerna kan anropa Open API som svarar med en beskrivning av vilka tjänster som SMVS API:t tillhandahåller och hur de ska användas.

Gräns för larm vid manuell inmatning:

 • I nuvarande version av SMVS finns en konfigurerbar gräns som anger hur många gånger per dag ett apotek/partihandlare för en plats (location) får göra en felaktig manuell inmatning innan ett larm skapas. Denna gräns för felaktig manuell verifiering/avaktivering per plats tas bort och ett larm kommer att skapas på samma sätt oavsett om det är ett anrop som sker utifrån manuell eller skannad inmatning.

Allmänna portalförbättringar:

 • Fältet för utgångsdatum (Batch expiry date) i EVA (Emergency Verification Application) ändras till ett fritextfält för att möjliggöra inmatning av utgångsdatum som slutar med ’00’.
 • Obligatoriska fält visas nu tydligt för användarna.
 • Layout i portalen ändras för att anpassas till olika skärmstorlekar.

Portalförbättring för e-VIS:

 • e-VIS får bättre möjligheter att se vilka platser (locations och equipments) som en slutanvändare sätter upp för sin organisation. Detta underlättar framförallt vid utredningar av potentiella förfalskningar.

2019-06-13

SMVS har uppdaterats för att åtgärda två problem:

 1. Minska risken för att prestandaproblem, som har upptäckts i ett annat nationellt system, även uppstår i det svenska systemet. Åtgärden innebär att en konfigurationsfil lagras (cachas) under längre tid så att systemet inte behöver ladda om den i onödan.
 2. Få en enhetlighet i hela EMVS vad gäller tidsangivelser och jämförelser av tidsstämplar. Problemet har orsakat att statusförändringar på förpackningar mellan olika nationella system inte alltid har rapporterat korrekt status tillbaka. Alla olika system i EMVS (de nationella systemet från Solidsoft och Arvato samt EU-Hubben) behöver uppdateras, det vill säga att i och med denna fix är inte hela problematiken borta utan detta förväntas vara helt åtgärdat efter en release av EU-hubben senare i sommar.

Uppdateringen innebär inte några förändringar i det API som slutanvändare (apotek/partihandlare/distributörer/etc) använder vilket innebär att ingen åtgärd behöver göras för slutanvändarna efter uppdateringen.

2019-05-11

Lördag 11:e maj klockan 22:00 – 22:30 genomförs två förändringar i det svenska e-verifikationssystemet:
– Prestandaförbättring för SMVS för att minska risken för långa svarstider.
– Utökning av informationen för de larm som uppstår för att förenkla hanteringen och utredningen av potentiella förfalskningar.

2019-03-31 
Det svenska e-verifikationssystemet (SMVS) uppdateras på söndag 31:a mars klockan 22:00 – 22:30 med en kritisk fix. Det innebär en nertid på SMVS på ca 30 min. Anledningen till uppdateringen är ett problem som har upptäckts i ett annat nationellt system inom EMVS behöver åtgärdas snarast för att minimera risken att problemet uppstår även i det svenska systemet. Om det inte åtgärdas finns risk för ett stort antal felaktiga larm för NMVO, EMVO och OBP som uppstår i tider med hög belastning. Det kan i sin tur kan orsaka överbelastning i nätet och få inverkan på hela EMVS.

2019-02-07
Release (4.1) implementeras för att korrigera kända, dokumenterade avvikelser samt efterfrågade mindre ändringar/kompletteringar och omfattar:
• 14 korrigeringar, t ex rapporter som inte produceras som de ska, meddelanden med felaktig översättning, felaktig hantering av koder i IMT (Intermarket transactions), justeringar efter genomförd security audit
• Ett fåtal ändringar, varav 4 st är kopplade till säkerhets- och prestandaförbättringar och 2 st till rapportert, bl.a tillgång till ”Contracted WS stakeholder report” för klienter till nationella system

2018-12-12
SMVS har uppdaterats till version 4.0. SMVS stödjer nu fullt ut hantering och avaktivering av förpackningar som är gemensamma för flera marknader genom att säkerställa korrekt status i hela det europeiska systemet. MAH kan nu även göra indrag av batcher på de nationella marknaderna. För apotek och distributörer är ett webb-gränssnitt framtaget för att i nödfall, då det egna systemet av någon anledning inte fungerar, kunna verifiera och avaktivera förpackningar genom manuell inmatning. Ett antal nya rapporter finns nu också tillgängliga för olika användare av systemet. Dessutom har funktionalitet för notifieringar till användare tagits fram för att e-VIS ska kunna notifiera portalanvändarna direkt via portalen.

2018-09-30
Version 3.0 av SMVS finns nu ute med ytterligare utökad funktionalitet. Apotek och distributörer har nu möjlighet att ta ut rapporter via ett nytt API. Även portalen som apotek och distributörer använder har fått uppdaterad funktionalitet för hantering av roller och behörigheter, samt hantering klient id och lösenord för den tekniska kopplingen till SMVS. Även gränssnittet för läkemedelstillverkarna via EU hubben har uppdaterats så att de kan verifiera status på läkemedelsförpackningar i SMVS, återkalla batch och programmatiskt anropa SMVS via ett API för att få tag i rapporter kring deras läkemedelsförpackningar som finns i SMVS. Ett antal nya rapporter har tagits fram för de olika intressenterna.

2018-07-06
SMVS finns nu i en uppdaterad version, 2.0 med utökad funktionalitet. Apotek och distributörer har möjlighet att ladda ner Produkt Master Data för de produkter som finns tillgängliga i SMVS. MAH kan uppdatera status på förpackningar som tidigare laddats upp. Om produkterna är gemensamma för flera marknader så synkroniseras dessa statusändringar så att all information är aktuell. Se nedan en tabell över de nya funktionerna.

2018-05-25
Release 1.1.2 åtgärdar två problem som avser uppladdning av förpackningar i SMVS från EU-HUB. Dels problem med att larm (duplicate pack alerts) ibland skapades vid uppladdning av förpackningar trots att inget sådant fel uppstått, samt problem med att endast en delmängd av en avsedd mängd förpackningar laddas upp i SMVS.

2018-05-18
Release 1.1.1 åtgärdar problem med att förpackningar med vissa specialtecken (specificerade i GS1 Character Set 82) i batch id inte laddas upp korrekt i SMVS från EU-HUB.

2018-04-10
e-VIS godkänns av den Europeiska organisationen, EMVO, och kunde därför anslutas till produktionsmiljön av EMVS. Det är nu möjligt att ladda upp data för produkter avsedda för den svenska marknaden till EU-HUB.